Pengikut

Isnin, November 22, 2010

Ayat Majmuk,Ayat Majmuk Pasif,Ayat dan Wacana dan Penanda Wacana


Ayat Majmuk Campuran

    Ayat majmuk yang paling lengkap ialah ayat majmuk campuran yang mana ayat ini mengandungi lebih daripada satu tema ayat,yakni ia terdiri daripada campuran antara ayat tunggal dengan ayat majmuk atau terdiri daripada pelbagai ayat majmuk.Kebiasaanya,ayat majmuk campuran terdiri daripada ayat tunggal dengan ayat majmuk pancangan.Antara cara mudah untuk mengenali ayat ini ialah ia merupakan ayat yang panjang dan bercampur dengan pelbagai kata hubung.Antara contoh Ayat majmuk campuran ialah:
a ) Ali amat gembira kerana adiknya yang telah hilang dari kelmarin telah ditemui.
b ) Ismail berazam untuk menjadi wakil rakyat yang mampu menolong rakyat yang hidup susah.
c ) Ahmad dan Ali yang baru tamat pengajian dalam bidang perniagaan di Universiti Malaya ingin membuka perusahaan sendiri.
d ) Petugas Kerajaan Negeri Kelantan telah berjaya mendaftarkan warga emas yang berumur 60 tahun ke atas yang mana mereka ini berhak mendapat bantuan khairat kematian.
e )           Ali masih gagah bekerja tetapi kawannya yang keletihan telah lama berehat.
   
     Dalam ayat a) tersebut terdapat dua jenis ayat iaitu ayat tunggal dan juga ayat majmuk pancangan. Ali amat gembira  merupakan ayat tunggal manakala yang telah hilang dari kelmarin merupakan ayat majmuk pancangan dengan adanya yang.
    Manakala dalam ayat b) pula terdapat juga dua jenis ayat iaitu ayat  ayat majmuk pancangan relative dan ayat majmuk pancangan. Ismail berazam untuk menjadi wakil rakyat merupakan ayat majmuk pancangan manakala ayat berikutnya merupakan ayat majmuk pancangan relative iaitu rakyat yang mampu menolong rakyat.
    Dalam ayat c) pula kita dapat melihat terdapat dua ayat yang berbeza iaitu ayat majmuk gabungan dan juga ayat majmuk pancangan relatif. Ahmad dan Ali yang baru tamat pengajian merupakan ayat majmuk gabungan dengan adanya perkataan dan manakala ayat kedua iaitu yang baru tamat pengajian dalam bidang perniagaan di Universiti Malaya merupakan ayat pancangan relatif dengan adanya perkataan yang.
    Pada contoh d) pula,terdapat juga dua jenis ayat yang sama iaitu ayat majmuk pancangan relatif dengan adanya perkataan yang.Cuba perhatikan. Yang berumur 60 tahun ke atas dan ayat kedua ialah yang mana mereka ini berhak mendapat bantuan khairat kematian.
    Pada contoh e) pula,terdapat dua jenis ayat yang digunakan iaitu ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan relatif.Ayat majmuk gabungan dapat dikenali dengan penggunaan kata hubung tetapi dalam ayat terbabit.Ayat pertama iaitu Ali masih gagah bekerja tetapi kawannya telah keletihan manakala ayat kedua pula terdapat perkataan yang sekaligus mejadikannya ayat majmuk pancangan relatif.Ayat tersebut adalah yang keletihan telah lama berehat.
    Di sini jelaslah bahawa dalam bahasa Melayu terdapat pelbagai jenis tatabahasa sekaligus menjadikannya sebagai bahasa yang amat bernilai

Ayat Majmuk Pasif

    Sebagaimana ayat aktif dan ayat pasif,begitulah juga terdirinya ayat majmuk aktif dan ayat majmuk pasif.Ayat majmuk dapat dipasifkan jika ayat majmuk aktif tersebut mempunyai kata kerja transitif.Ia dipasifkan sebagaimana mempasifkan ayat biasa.
a ) Ali dan Aminah akan melangsungkan perkahwinan pada 12 September depan.
b ) Ali bekerja sebagai Polis tetapi Abu pula bekerja sebagai penoreh getah sedangkan mereka adik beradik.
c ) Ali suka baju yang bewarna biru kegelapan itu.
d ) Kerajaan menerangkan bahawa ekonomi Malaysia akan berkembang pada tahun hadapan.

    Dalam contoh a ) merupakan ayat majmuk gabungan dengan adanya perkataan dan.Contoh ayat tersebut ialah Ali dan Aminah akan melangsungkan perkahwinan pada 12 September depan.Ia merupakan ayat majmuk aktif dan jika ia dipasifkan akan menjadi 12 September depan akan berlangsungnya perkahwinan Ali dan Aminah.
    Dalam contoh b) pula adalah contoh ayat majmuk gabungan sebagaimana dengan contoh a).Ia dapat dikenali dengan adanya kata hubung tetapi. Ali bekerja sebagai polis tetapi Abu pula bekerja sebagai penoreh getah sedangkan mereka adik beradik.Jika ayat majmuk tersebut dipasifkan maka ia akan menjadi Walaupun sebagai adik beradik Ali bekerja sebagai polis manakala Abu sebagai penoreh getah.
     Dalam contoh c) pula,kami membawakan ayat majmuk aktif relatif yang dikenali dengan adanya perkataan yang.Ayat tersebut ialah Ali suka baju yang bewarna biru kegelapan itu.Manakala jika dipasifkan ayat ini akan menjadi Baju yang bewarna biru kegelapan di sukai oleh Ali.
    Dalam contoh d) pula kami membawakan contoh ayat majmuk aktif komplemen yang ditandai dengan perkataan bahawa.Contoh ayat tersebut ialah Kerajaan menerangkan bahawa ekonomi Malaysia akan berkembang pada tahun hadapan.Jika dipasifkan ia akan menjadi Ekonomi Malaysia akan berkembang pada tahun hadapan sebagaimana diterangkan oleh Kerajaan Malaysia.

Ayat dan Wacana

    Ayat merupakan unit tatabahasa yang telah lengkap.Unit tatabahasa yang paling bawah adalah perkataan kemudian membentuk frasa kemudian membentuk klausa kemudian membentuk ayat.Namun dalam system herarki tatabahasa wacana menduduki herarki yang tertinggi selepas ayat.Ini menunjukkan bahawa walaupun ayat boleh dikira sebagai lengkap namun ada lagi unit tatabahasa yang lebih lengkap.Dalam pelbagai bahasa yang wujud di dunia ini,sejumlah ayat tertentu samada banyak atau sedikit ayat tersebut sudah tentulah hanya membawa satu focus makna yang tertentu.Fokus atau tumpuan makna yang tertentu tersebutlah yang di kenali sebagai wacana.
    Oleh itu,fahamlah kita kenapa wacana melebihi batas ayat.Wacana boleh terdiri daripada lisan mahupun tulisan.Secara lisannya melalui percakapan kita dapat mengatahui makna atau tumpuan maksud yang ingin disampaikan oleh penutuR.Dalam kaedah tulisan pula ia dapati daripada ayat,sejumlah tertentu ayat,ceraian,blog,bab.babad,buku,dokumen dan sebagainya.Ciri Utama Wacana
    Wacana yang lengkap atau utuh perlu memiliki dua ciri penting iaitu koheran dan kohesi.Kohes bermaksud tautan manakala koheran bermakud runtutan.Walaupun dua cirri tersebut merupakan cirri penting yang perlu ada dalam wacana yang tuh namun terdapat cirri lain yang tidak boleh dinafikan untuk membentuk satu wacana yang utuh seperti tujuan wacana tersebut,penerimaan pendengar,maklumat yang terkandung yang cuba disampaikan,keadaan yang boleh mewujudkan wacana,perana n wacana-wacana lain atau intertek yang dapat membantu pendengar atau pembaca memahami wacana yang cuba disampaikan.
    Kohesi atau tautan adalah cirri wacana yang membawa keserasian hubungan antara linguistic dengan unsure linguistic lain dalam usaha wacana tersebut untuk menghasilkan satu wacana yang lengkap.Keserasian ini dapat dilihat melalui hubungan antara suatu perkataan,hubungan antara frasa mahupun ayat,dengan perkataan frasa atau ayat dalam wacana yang sama.Contoh kohesi ialah Ali dan Abu menjadi mereka atau pergi ke perpustakaan menjadi pergi kesana.Ia membawa makna tumpuan yang sama walaupun ayat yang digunakan adalah berlainan.Ia menunjukkan tautan antara ayat terbabit.
    Koheran pula merupakan runtutan yang merupakan urutan idea antara ayat yang berkaitan yang memaparkan kesinambungan idea yang terdapat dalam wacana sehinggakan menjadikan wacana tersebu tlengkap dan sempurna.Contoh koheran dapat dilihat dalam sesebuah karangan atau jurnal yang mana mempunyai kesinambungan ayat.

Penanda Wacana
    Bagi menunjukkan kesinambungan setiap wacana maka penanda wacana menjadi amat penting.Dalam bahasa Melayu yang digunakan oleh kita ini terdapat kira-kira lima jenis penanda wacana iaitu
a) Penanda penghubung
b) Penanda rujukan
c) Penanda penggantian
d) Penanda leksikal
e) dan Penanda elepsis atau pengguguran.
    Penanda penghubung membawa maksud perkataan atau frasa yang menghubungkan sesuatu maklumat yang lain dalam sesuatu wacana.Sekiranya penanda wacana hadir pada awal ayat ,kebiasaannya tanda koma (,) akan digunakan bagi menunjukkan kesinambungan ayat yang cuba disampaikan.Penanda wacana penanda penghubung pula dapat dibahagikan pula kepada empat jenis iaitu
a) Penghubung tambahan
b) Penghubung tentangan
c) Penghubung musabab
d) dan Penghubung tempoh.
    (a) Penghubung tambahan merupakan penanda yang menunjukkan maklumat tambahan diberikan tentang perkara yang dinyatakan sebelumnya.Antara penanda wacana yang tergolong dalam golongan ini ialah dan,lalu,malahan,tambahan pula,lebih lebih lagi,disamping itu dan juga selanjutnya.Antara contoh ayat tersebut ialah
1) Parlimen bukan sahaja tempat ahli parlimen menggubal rang undang-undang malahan ia juga tempat membincangkan masalah rakyat.
    (b) Penanda wacana penghubung tentangan pula bagi menunjukkan pertentangan maklumat antara maklumat baharu dan juga maklumat lama yang diperkatan sebelum itu.Antara golongan penanda wacana jenis ini ialah tetapi,sebaliknya,namun,namun begitu dan walaubagaimanapun.Contoh ayat ini ialah
1) Walaupun polis telah menangkap dua orang penjenayah yang terlibat dalam  kes pembunuhan itu namun polis masih mengesyaki masih ramai yang terlibat.
    (c) Penanda wacana penghubung musabab pula menerangkan tentang sebab berlakunya sesuatu perkara.Contoh penanda wacana jenis ini ialah kerana,oleh sebab,oleh itu,oleh hal demikian,dengan itu dan maka itu.Contoh ayat penanda wacana ini
1) Negara kita sedang menghampiri untuk menjadi negara yang maju oleh itu,kita selaku rakyat Malaysia perlu berusaha lebih.
    (d) Penanda wacana penghubung temph pula menyatakan urutan masa atau siri berlakunya sesuatu.Contoh penanda wacana jenis ini ialah mula-mula ,pertama ,seterusnya ,kemudian ,  selanjutnya,selepas itu,maka dan akhirnya.Contoh ayat tersebut ialah
1) Kereta itu telah melangar pokok dan selepas itu melanggar kereta lain pula.
     Jenis penanda wacana yang kedua pula ialah penanda wacana penanda rujukan.Penanda rujukan ini membawa maksud kata ganti nama yang digunakan bagi merujuk kepada perkataan atau frasa lain.Dalam ilmu tatabahasa Melayu.Kata ganti nama diri dapat dibahagikan kepada dua iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk.Dan kedua-dua kata ganti nama ini dapat menunjukkan penanda rujukan.Contoh ayatnya ialah
1) Ali dan Aminah telah bertunang.Mereka akan mel;angsungkan perkahwinan pada tahun hadapan.
Perkataan mereka telah digunakan bagi menggantikan Ali dan Aminah.Ia jelas menunjukkan penanda rujukan dimana mereka itu merupakan rujukan kepada Ali dan Aminah.
    Seterusnya,Penanda wacana penanda penggantian.Penanda pengantian ialah perkataan atau frasa yang bertindak menjadi pengganti kepada perkataan atau frasa lain dalam wacana yang sama.Penanda wacana jenis ini boleh terdiri daripada frasa nama,frasa kerja dan juga klausa.Contoh penanda wacana jenis ini ialah
1) Merokok membahayakan kesihatan.Perbuatan tersebut adalah ditegah oleh agama.
Perkataan yang di italikkan merupakan penanda penggantian.Frasa kerja merokoktelah digantikan dengan perkataan perbuatan.Walaupun perkataan ditukar namun ia masih mendokong makna yang sama.
    Penanda wacana jenis keempat ialah penanda wacana penanda leksikal.Ia melibatkan kohesi atau pertautan antara perkataan atau frasa melalui pengulangan kata.Unsur pengulangan boleh terdiri daripada pengulangan perkataan yang sama ,pengulangan perkataan yang mempunyai sama makna atau sinonim,pengulangan yang melibatkan perkataan umum maknanya dengan perkataan yang khusus seperti hiponim,dan juga pengulangan perkataan yang saling berkaitan atau kolokasi.Contoh perkataan yang melibatkan pengulangan perkataan yang sama ialah
1) Ali menghadiahi Abu sepasang kain.Kami juga berbuat demikian.
Contoh pengulangan Sinonim ialah,
1) Ali amat menggemari bola sepak manakala Abu pula suka bermain piano.
Contoh pengulangan hiponim ialah
1) Malaysia mengeluarkan pelbagai jenis kereta seperti kancil,saga,wira,alza dan sebagainya.
Contoh pengulangan kolokasi ialah
10 Ahmad amat suka menangkap ikan.Dia paling suka menangkap ikan dengan menggunakan jala.
    Manakala penanda wacana jenis terakhir ialah penanda elisis atau pengguguran yang mana ia melibatkan pengguguran perkataan atau frasa sebagaimana yang telah disebutkan dalam frasa yang sebelumnya.Contoh penanda wacana jenis ini ialah
1) Ahmad sekeluarga telah bertolak balik ke kampong.Kami juga akan berbuat demikian.
Dalam ayat diatas telah menunjukkan belaku pengguguran dimana telah bertolak balik ke kampong telah digugurkan.
   
   


Tiada ulasan:

The Live Stream plugin lets your users share activity and comments in real-time as they interact during a live event.

13.1.10

free counters