Pengikut

Khamis, Jun 06, 2013

Ketaksaan Perkataan GADUH dalam bahasa Melayu dan Dielek Kelantan

Gambar Hiasan
Tajuk yang akan saya kaji ialah mengenai perkataan “gaduh”. Saya akan mengkaji perkataan “gaduh” dalam dielek Kelantan dan “gaduh” dalam bahasa kebangsaan. Saya merasakan perkataan ini amat menarik untuk diulas dan dikaji kerana kerana ejaan dan sebutan adalah sama namun mempunyai makna yang berbeza dari segi loghat Kelantan dan juga bahasa kebangsaan. Gaduh dalam dielek Kelantan ialah cepat, ingin cepat atau sesuatu yang bermaksud mahu cepat, sedangkan dalam Bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia, “gaduh”  bermaksud berbalah, bertumbuk dan sebagainya. Saya cuba akan mengulas maksud perkataan ini daripada segi semantik dan pragmatik bahasa Melayu. Ulasan dan kajian saya lebih kepada ketaksaan makna perkataan gaduh dalam dielek Kelantan dan Bahasa Melayu.

Dialek
·   Dielek merupakan variasi bahasa yang digunakan oleh masyarakat di kawasan tertentu mengikut kedudukan geografinya.
Idiolek
·   Variasi bahasa yang khusus berkaitan dengan seseorang individu
·   Perbezaan ketara daripada nada dan itonasi sebutan
·   Keadaan ini berlaku disebabkan oleh kecacatan anggota percakapan atau tabiat keluarga atau masyarakat.
Dialek kawasan
·   . Variasi bahasa yang berkaitan dengan pengguna dalam sesuatu kawasan
·   . Ia dikaitkan dengan rumpun bahasa Austronesia, cabang Nusantara yang mempunyai 200 hingga 300 bahasa dalam 16 golongan seperti Filipina, Sumatera, Jawa, Kalimantan dan sebagainya.
·   Dialek kawasan ini diketahui umum bagi masyarakat kita di Malaysia sebagai Dialek Utara, Dialek Selatan, Dialek Perak, Dialek Kelantan, Dialek Terengganu, Dialek Pahang, Dialek Negeri Sembilan, Dialek Sabah, dan Dialek Sarawak.

 Semantik dan Pragmatik
Semantik dalam bahasa mudah dapat dijelaskan sebagai makna sesuatu perkataan dan pragmatik pula ialah makna sesuatu perkataan yang mendalam. Beza antara dua perkataan ini ialah semantik hanya bermaksud luaran sahaja dan pragmatik pula mempunyai maksud yang tersirat. Ini dalam bahasa yang mudah difahami. Namun tokoh-tokoh bahasa telah memberi makna perkataan ini dalam ayat yang lebih komplek sehingga kadang-kadang menyukarkan untuk kita memahaminya.
Abdullah Hassan yang merupakan salah seorang tokoh popular dalam bidang bahasa telah membahagikan istilah semantik kepada dua iaitu semantik dalam bahasa seharian dan semantik dalam bahasa ilmu ( Abdullah Hassan : 2005 ). Semantik dalam bahasa seharian ialah bermaksud makna manakala semantik dalam bidang ilmu diertikan sebagai fenomena kajian makna dalam ilmu. Beliau menambah dalam bukunya tersebut yang bertajuk Linguistik Am bahawa semantik berasal daripada perkataan yunani sema yang bererti isyarat.
Pragmatik dan semantik mempunyai makna yang hampir sahaja namun hakikatnya jurang makna agak luas. Dr. R.Kunjana Rahardi dan M. Hum telah membawakan beberapa pendapat tokoh bahasa barat untuk menjelaskan makna pragmatik. Antara tokoh yang dibawa ialah Lavinson yang mendefinisikan pragmatik sebagai studi bahasa yang mempelajari relasi dan konteks. Abdullah Yusof , Alias Mohd Yatim dan Mohd Ra’in Shaari telah menukilkan dalam bukunya Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu mengenai makna pragmatik. Makna pragmatik yang dipetik daripada kamus dewan edisi ketiga ialah sifat atau pendirian yang lebih mementingkan kesan-kesan sebenar sesuatu daripada ciri-ciri teori dan sebagainya. Berdasarkan pendapat ringkas ini, dapatlah kita memahami mengenai makna semantik dan juga pragmatik serta perbezaaan antara keduanya. Ketaksaan
Ketaksaan boleh diertikan sebagai kesamaran makna dalam sesuatu ayat atau perkataan. Oleh sebab saya membuat kajian atau ulasan lebih kepada ketaksaan makna maka saya akan membawa sedikit definisi mengenai ketaksaan. Menurut Abdullah Hassan ( 2007 ), menyatakan bahawa kadang-kadang kita menemui ayat yang lebih daripada satu makna. Ayat yang taksa ini memerlukan lebih masa untuk difahami oleh masyarakat atau penutur. Menurut Abdullah Yusof , Alias Mohd Yatim dan Mohd Ra’in Shaari ( 2009 ) , ketaksaan boleh dibahagikan kepada empat jenis iaitu kekaburan makna, ketidakpastian makna, kurang ketentuan dalam makna item dan pertentangan pada penentuan makna item.

 Analisis Komponen Makna
Makna merupakan kesatuan mental pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan lambang bahasa yang diwakili. Analisi komponan makna telah diasaskan oleh Katz dan Fodor kemudian dikembangkan lagi oleh Jackson dan juga John Lyons.
Dielek Kelantan pada hakikatnya hampir sama dengan Bahasa Melayu namun dielek ini suka meringkaskan perkataan bahasa Melayu contohnya:Bil
Bahasa Melayu
Dielek Kelantan
1.
Pemandangan -
Pemandange
2.
Orang    -
Ore
3.
Kuah -
Kuwoh
   
                                                  ( Jadual 1 )
Jika dilihat dan diperhatikan tidak banyak perbezaan antara keduanya bahasa perturutan ini melainkan ringkasan dan beberapa penambahan dalam dielek Kelantan sahaja. Secara ringkasnya dapat kita katakana bahawa orang yang bertutur dalam bahasa kebangsaan juga dapat memahami atau mengagak makna dalam dielek Kelantan. Tetapi ada juga beberapa perkataan yang mempunyai sebutan dan makna berbeza dengan antara dielek Kelantan dan Bahasa Melayu. Contohnya :


Bil
Bahasa Melayu
Dielek Kelantan
1.
Tipu
Belawok
2
Perasan
Koya
3
Gatal
glenya

                                       ( Jadual 2 )
Apa yang saya senaraikan dalam jadual tersebut ialah perbezaan antara perkataan dielek Kelantan dengan bahasa Melayu. Namun ada satu lagi jenis iailah sebutan dan ejaan sama namun mempunyai maksud yang berbeza. Contohnya perkataan ialah “gaduh”. Perkataan ini akan saya ulas untuk menjelaskan mengenai perbezaan antara perkataan tersebut.


 Makna Gaduh Dalam Bahasa Melayu.
Gaduh dalam bahasa Melayu ialah berkelahi. Jika ditinjau dalam kamus contohnya Kamus Pelajar Edisi Kedua telah mentakrifkan gaduh sebagai huru-hara atau gempar kerana pengkelahian. Manakala kamus dewan edisi keempat pula mentakrifkan gaduh sebagai gempar, huru-hara dan riuh-rendah. Apapun makna yang diberikan kita mentakrifkan bahawa gaduh ialah satu perbuatan yang menunjukkan peristiwa yang berlaku antara dua pihak yang terlibat.
                                                                       Gaduh

                                                             
                                               Perkelahian                  huru – hara

              
                                 Dua pihak                                 Masyarakat/ keluarga/negara
                                                                 Rajah 1

Berdasarkan jadual ini, dapatlah kita fahami bahawa perkataan gaduh dalam bahasa Melayu bermaksud perkelahian, huru-hara, gempar serta beberapa perkara lain yang pastinya melibatkan dua belah pihak. Saya telah membahagikan makna gaduh kepada dua bahagian sahaja iaitu perkelahian dan huru-hara. Perkelahian melibatkan dua belah pihak iaitu pihak A dan pihak B dan kadang-kala lebih daripada dua pihak yang terlibat. Manakala perkataan huru-hara biasanya merujuk kepada sesuatu yang dikira besar atau dalam jumlah yang banyak dan ramai contohnya keluarga huru- hara, masyarakat huru – hara dan negara huru-hara. Makna Gaduh Dalam Dielek Kelantan.
Gaduh dalam dielek mempunyai makna yang berbeza daripada gaduh yang digunakan dalam bahasa Melayu. Perkataan gaduh dalam bahasa Kelantan boleh didefinisikan sebagai cepat, ingin cepat, atau sesuatu yang menunjukkan cepat. Perkataaan gaduh yang digunakan dalam bahasa Melayu boleh ditukarkan menjadi baloh, gocoh, tee, katok dan sebagainya. Selain daripada perkataan gaduh, masyarakat Kelantan juga menggunakan perkataan cepak dan lorak untuk menunjukkan perbuatan cepat. Dan ketiga-tiga perkataan ini boleh bertukar ganti dan tidak mempunyai tempat khusus untuk sesuatu perkataan tersebut. Contoh penggunaan dalam ayat ialah:
a ) Gaduh nok gi mano tuh?
b ) Cepak nok gi mano tuh?
c ) Lorak nok gi mano tuh?
Kalau diperhatikan jelas bahawa kesemua perkataan tersebut boleh diletakkan secara berganti-ganti. Tetapi cepak dalam dielek Kelantan kadang-kala tidak boleh boleh digantikan dengan perkataan lorak dan gaduh. Contoh ayat ialah:
a ) Jale cepak la sikit        ( betul )
b ) Jale lorak la sikit          ( salah )
c ) Jale gaduh la sikit         ( salah )

Dengan penjelasan yang ringkas ini, diharapkan kita dapat untuk memahami dimana perkataan gaduh yang dikaji itu patut berada dan dimana perkataan tersebut tidak boleh berada. Walaupun ada sesetengah penutur dielek Kelantan yang menggunakan perkataan gaduh untuk menunjukkan perbuatan bergaduh, namun ia adalah perkara yang perlu dikesampingkan kerana penutur tersebut telah menggunakan perkataaan gaduh dalam konteks bahasa Melayu.

                                                                         Gaduh

                                      cepak                                      lorak
                                               laju                                                laju
                                                                       Rajah 2

Daripada rajah 2 tersebut dapat kita fahami bahawa, perkataan gaduh dalam dielek Kelantan bermaksud satu perbuataan yang ingin kepada cepat, gesaan untuk cepat , meminta untuk cepat dan dipercepatkan. Disini jelaslah perbezaan antara makna gaduh dalam bahasa Melayu dan makna gaduh dalam dielek Kelantan. Namun begitu, perkataan gaduh untuk menunjukkan makna bertumbuk, bergaduh ada digunakan dalam dielek Kelantan. Walaupun perkara ini  minor namun ia tetap ada. Perkataan gaduh untuk menunjukkan cepat dan perkataan gaduh untuk menunjukkan bertumbuk dapat dibezakan dalam dielek Kelantan dengan itonasi, nada suara yang dikeluarkan.
1. Gaduh – cepat . Contoh ayat :
Gi Gaduh-gaduh pun nok wat gapo?
2. Gaaduh – bertumbuk . Contoh ayat:
Cikgu, ado ore gaaduh di blake jambe sekoloh.
Perbezaan ini dapat dibezakan dengan penekanan suara pada gaaduh yang menunjukkan perbuatan bertumbuk atau bergaduh.


 Perbezaan Antara Dua Perkataan Gaduh.
Saya rasa lebih mudah untuk menunjukkan perbezaan makna perkataan gaduh ini dengan adanya jadual.

 


        Bahasa Melayu                                                Dielek Kelantan

-  Huru – hara                                                           - cepat
- Riuh- rendah                                                         - ingin cepat
-  Gempar                                                                - gesaan untuk cepat
- Perkelahian

                                                   Jadual 3

Berdasarkan jadual 3, dapatlah kita ketahui secara jelas perbezaan ketara perkataan gaduh dalam bahasa Melayu dan juga dielek Kelantan. Dalam bahasa Melayu , “gaduh” bermaksud sesuatu yang huru-hara atau kucar-kacir, sesuatu peristiwa yang membawa kepada kegemparan, serta perkelahian. Manakala dalam dielek Kelantan pula, “gaduh” bermaksud sesuatu yang cepat, ingin cepat, dan sesuatu yang sama waktu dengannya.Gaduh dalam kedua bahasa dan dielek ini boleh dikatakan sebagai Homonim iaitu ejaan dan sebutan sama namun maksudnya adalah berbeza.The Live Stream plugin lets your users share activity and comments in real-time as they interact during a live event.

13.1.10

free counters