Pengikut

Isnin, April 25, 2011

Apakah ImbuhanPerkataan-perkataan dalam sesuatu bahasa boleh terdiri daripada kata dasar ,iaitu bentuk kata terkecil yang tidak menerima sebarang bentuk imbuhan,atau bentuk terbitan ,iaitu bentuk yang dihasilkan daripada proses memperluas kata dasar tadi melalui pelbagai cara pembentukan kata. Imbuhan dimaksudkan unit-unit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya (  Safiah Karim et al. 2008:45 ).
    Ahmad Khair Mohd Nor ( 2007:10) menjelaskan kata terbitan ialah kata yang berasal daripada kata tunggal yang telah mengalami proses penambahan atau dengan kata lain menggunakan imbuhan.
    Dalam Kamus Tatabahasa Dewan ( 2008:45 ) menjelaskan bahawa kata terbitan mempunyai empat bentuk,iaitu awalan,akhiran,sisipan,apitan,morfem kosong,dan bentuk fleksi. Namun Arbak Othman ( 1985:3 ) pula menyatakan imbuhan terbahagi kepada empat jenis berdasarkan lingkungan atau tempat yang didudukinya,iaitu awalan,sisipan,akhiran dan imbuhan terbahagi. Imbuhan berlaku dalam pelbagai jenis kata sama ada kata nama,kata kerja,kata adjektif dan kata tugas. Kata-kata ini jika menerima imbuhan boleh menjadi makna yang berlainan daripada kata dasarnya. 

Tiada ulasan:

The Live Stream plugin lets your users share activity and comments in real-time as they interact during a live event.

13.1.10

free counters